محمد جاوید قصوری

محمد جاوید قصوری

امیر جماعت اسلامی وسطی پنجاب